Blog > Komentarze do wpisu
Zakończenie Pracy Licencjackiej

Zakończenie pracy licencjackiej powinno zawierać w szczególności następujące typowe elementy:

(A) Przedstawienie przedmiotu, tematu i hipotezy pracy.

W tym punkcie przedstawiamy pokrótce, o czym pisaliśmy pracę. Przypominamy przedmiot i temat pracy, a także przypominamy hipotezę, którą założyliśmy na wstępie jako podlegającą weryfikacji.

(B) Krótkie podsumowanie kolejnych rozdziałów.

Omawiamy po kolei, o czym pisaliśmy w poszczególnych rozdziałach i jakie wnioski z nich kolejno wyciągaliśmy. Wskazujemy także, jakich metod badawczych używaliśmy w poszczególnych rozdziałach. Celowym jest, aby na końcu każdego rozdziału znajdował się podrozdział zawierający krótki podsumowanie każdego rozdziału (jeżeli takie zawrzemy, w zakończeniu pracy dojdzie do pewnego powtórzenia, ale nie jest to wada).

(C) Przedstawienie tezy

Formułujemy ostateczny wniosek końcowy, jaki jest wynikiem badań uwidocznionych w pracy. Jest on - co wskazywano już przy uwagach dotyczących wstępu pracy - potwierdzeniem, zaprzeczeniem, ewentualnie modyfikacją hipotezy. Teza powinna być w każdym razie wyraźnie zaakcentowana w zakończeniu, jako ostateczny efekt badań.

poniedziałek, 05 kwietnia 2010, seminarium_gwsa

Polecane wpisy

  • Wybrane uwagi i zalecenia do prac licencjackich

    Wybrane uwagi i zalecenia do prac licencjackich 0. Uwaga wstępna. Starajcie się pisać ładnym i starannym językiem, dbając o interpunkcję, ortografię. Dbajcie o

  • Przypisy

    Proszę o zapoznanie się z poniższym tekstem: http://www.ithink.pl/artykuly/biznes/nauka/przypisy-w-pracy-naukowej/ Proszę, aby Panie przygotowały sporządzone na